فلسفه تعلیم و تربیت و آموزش و پرورش

فلسفه - تعلیم و تربیت - آموزش و پرورش

منابع فلسفه تعلیم و تربیت

منابع فلسفه تعلیم و تربیت

اشاره: فهرستی که ملاحظه می‌کنید مجموعه کتاب‌هایی است که در حوزه‌ی فلسفه تعلیم و تربیت به زبان فارسی تا کنون منتشر شده‌اند. در تهیه‌ی این فهرست سعی شده است تا فقط به مجموعه کتاب‌هایی اشاره شود که در این حوزه‌ی علمی به‌طور خاص وجود دارند؛ یعنی کتاب‌های مربوط به فلسفه، سیر آرای تربیتی (در غرب، شرق و ایران) و نیز کتاب‌های تربیت دینی و اسلامی در این مجموعه فهرست نشده‌اند. قابل ذکر است که این فهرست به‌طور ابتدایی تهیه شده و نیاز به اصلاح و تکمیل دارد.

 

- آقازاده، محرم؛ دبیری اصفهانی، عذرا (1380)، اندیشه‌های نوین در آموزش و پرورش، نشر آییژ، تهران.

- آموزگار، محمدحسن ‌(1379)، فلسفه و مکتبهای تربیتی، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی.

- آهنچیان، محمدرضا (1382)، آموزش و پرورش در شرایط پست مدرن، انتشارات طهوری، تهران.

- ابراهیم ‌زاده، عیسی (1378)، فلسفه تربیت، انتشارات دانشگاه پیام نور.

- اسمیت، فیلیپ.جی (1370)، فلسفه آموزش و پرورش، ترجمه سعید بهشتی، شرکت به‌نشر، مشهد.

- اسمیت، فیلیپ.ژ؛ هولفیش، گوردون (1381)، تفکر منطقی: روش تعلیم و تربیت، سمت، تهران.

- اسمیت، فیلیپ.جی (1383)، ذهنیت فلسفی در مدیریت آموزشی، نشر کمال تربیت، تهران.

- الیاس، جان (1382)،‌ فلسفه تعلیم و تربیت (قدیم و معاصر)، ترجمه عبدالرضا ضرابی، انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، قم.

- امینی، محمد (1384)، تربیت هنری در قلمرو آموزش وپرورش، نشر آییژ، تهران.

- اوزمن، هوارد؛ کراور، سموئل (1379)، مبانی فلسفی تعلیم و تربیت، ترجمه گروه مترجمین، انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، قم.

- ايليچ، ایوان (1359)، مدرسه‌زدایی از جامعه، ترجمه د. شيخاوندي، بی‌جا.

- ايليچ، ایوان (؟)، انرژی و نابرابری اجتماعی، ترجمه ؟، بی‌جا.

- ايليچ، ایوان (؟)، تجلیل آگاهی، ترجمه ؟، بی‌جا.

- بارنز، جک (1380)،چشم انداز دگردیسی در آموزش، خدعه ی اصلاح تعلیم و تربیت در سرمایه‌داری، ترجمه شهره ایزدی، انتشارات طلایه پرسو، تهران.

- بارو، رابین؛ وودز، رونالد (1376)، درآمدی بر فلسفه آموزش و پرورش، انتشارات دانشگاه تهران.

- باقری، خسرو؛ عطاران، محمد (1376)، فلسفه تعلیم و تربیت معاصر، انتشارات محراب قلم، تهران.

- باقری، خسرو (1386)، نوعملگرایی و فلسفه تعلیم و تربیت، انتشارات دانشگاه تهران. 

- باقری، خسرو (1386)، دیدگاه‌های جدید در فلسفه تعلیم و تربیت، نشر علم، تهران.

- بختیار نصر آبادی و دیگران‌ (1384)، انگاره‌های جدید در فلسفه تعلیم و تربیت؛ مجموعه مقالاتی در زمینه فلسفه و تفکر انتقادی، ترجمه و تألیف، انتشارات سماء قلم، قم.

- برزینکا، ولفگانگ (1371)، نقش تعلیم و تربیت در جهان امروز، ترجمه مهر آفاق بایبوردی، مرکز نشر دانشگاهی، تهران.

- برکت، غلامحسین (1385)،اصول و فلسفه آموزش و پرورش، انتشارات آهنجیده.

- بهشتی، سعید (1386)، زمینه‌ای برای بازشناسی و نقادی فلسفه تعلیم و تربیت در جهان غرب، انتشارات اطلاعات، تهران.

- تافلر، آلوین (1377)، آموختن برای فردا؛ نقش آینده در تعلیم و تربیت، ترجمه و تلخیص از بابک پاکزاد و رضا خیام، انتشارات بهنامی.

- پژوهشکده حوزه و دانشگاه (1372)، فلسفه تعلیم و تربیت، 2جلد، سمت، تهران.

- حسینی،‌ حسن (1383)، رویکرد انسانی به آموزش و پرورش ایران، راهبردها و بحرانها، انتشارات منادی تربیت، تهران.

- حکیمی، محمود (1378)، آموزش و پرورش خودکامگان، شرکت سهامی انتشار، تهران.

- خلیلی شورینی، سیاوش‌ (1378)، مکاتب فلسفی و آرای تربیتی، انتشارات یادواره کتاب، تهران.

- دلانتی، جرالد (1386)، دانش در چالش، ترجمه علی بختیاری زاده، پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی، تهران.

- دیویی، جان (1343)، مدرسه و اجتماع، ترجمه مشفق همدانی، بنگاه مطبوعاتی صفی علیشاه، تهران.

- دیویی، جان (1375)، تجربه و آموزش، ترجمه منصور تولیتی، انتشارات مشکوة، تهران.

- دیویی، جان (1376)، منطق:تئوری تحقیق، ترجمه علی شریعتمداری، انتشارات دانشگاه تهران.

- رؤوف، علی (1386)، مبانی و اصول آموزش و پرورش (فلسفه تربیت معلم)، انتشارات ارسباران، تهران.

- روسو، ژان ژاک (1328)، امیل یا آموزش و پرورش، ترجمه غلامحسین زیرک زاده، انتشارات دانشگاه تهران.

- زارعی، بهادر (1383)، جهانی شدن: فرصت‌ها و چالش‌های فراروی نظام آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران، پژوهشکده مطالعات راهبردی، تهران.

- زاهدی، مرتضی (1376)، فلسفه فعالیتهای تربیتی، انتشارات آوای نور، تهران.

- سجادی، سید مهدی (1378)، چند مبحث اساسی در فلسفه تعلیم و تربیت، انتشارات امیرکبیر، تهران.

- سجادی، سید مهدی (1380)، تبیین رویکرد استنتاج در فلسفه تعلیم و تربیت، انتشارات امیرکبیر، تهران.

- سجادی، سید مهدی (1382)، گفتارهایی پیرامون رویکردها و روشهای تربیت اخلاقی، نشر جنگل، تهران.

- سلطان القرایی، خلیل (1384)،فلسفه تعلیم و تربیت و آرای تربیتی، انتشارات دانشگاه تبریز.

- شعاری نژاد، علی اکبر (1383)، فلسفه آموزش و پرورش، انتشارات امیرکبیر، تهران.

- شریعتمداری، علی (۱۳62)، اصول و فلسفه تعلیم و تربیت، انتشارات امیرکبیر، تهران.

- شریعتمداری، علی (۱۳65)، جامعه و تعلیم و تربیت، انتشارات امیرکبیر، تهران.

- شریعتمداری، علی (۱۳71)، اصول تعلیم و تربیت، انتشارات دانشگاه تهران.

- شفلر، ایزرایل (1377)، در باب استعدادهای آدمی؛ گفتاری در فلسفه تعلیم و تربیت، ترجمه دفتر همکاری حوزه و دانشگاه، زیر نظر خسرو باقری، سمت، تهران.

- شفیلد، هری (1375)، کلیات فلسفه آموزش و پرورش، ترجمه غلامعلی سرمد، نشر قطره، تهران.

- شکوهی، غلامحسین (1367)، تعلیم و تربیت و مراحل آن، انتشارات آستان قدس رضوی، مشهد.

- شکوهی، غلامحسین (1368)، مبانی و اصول آموزش و پرورش، انتشارات آستان قدس رضوی، مشهد.

- شمشیری، بابک (1385)، تعلیم و تربیت از منظر عشق و عرفان، انتشارات طهوری، تهران.

- صارمی،‌رحیم (1385)، اصول و فلسفه آموزش و پرورش، انتشارات حور شرق.

- ضمیری، محمد علی (1383)، آموزش و پرورش، اصول و مبانی اصول و فلسفه، انتشارات ساسان.

- عبادی، رحیم (1382)، فناوری اطلاعات، IT، و آموزش و پرورش، انتشارات منادی تربیت، تهران.

- علم‌الهدی، جمیله (1380)، نقش‌ جريان‌ روشنفكري‌ در سكولاريسم‌ تربيتي، بنياد فرهنگ‌ و انديشه‌ معاصر، تهران.

- علوی، سید حمید رضا (1386)،نکات اساسی در فلسفه تعلیم و تربیت و مکاتب فلسفی – تربیتی، انتشارات دانشگاه شهید باهنر کرمان.

- علی، سعید اسماعیل (1377)، پژوهشی پیرامون چند فلسفه تربیتی معاصر، ترجمه عباس عرب، بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی، مشهد.

- فرمهینی فراهانی، محسن (1383)، پست مدرنیسم و تعلیم و تربیت، انتشارات آییژ، تهران.

- فرمهینی فراهانی، محسن (1386)، انسان و سلامت جنسی: تربیت جنسی، انتشارات البرز، تهران.

- فرمهینی فراهانی، محسن (1384)، اصول و فلسفه تعلیم و تربیت؛ ویژه داوطلبان کارشناسی ارشد علوم تربیتی با گرایش‌های مختلف، انتشارات جهاد دانشگاهی واحد تهران.

- فریره، پائولو (1356)، فرهنگ سکوت (آموزش محرومان)، ترجمه علی شریعتمداری، چاپخش، تهران.

 - فریره، پائولو (1358)، آموزش ستمدیدگان، ترجمه احمد بیرشک و سیف الله داد، انتشارات خوارزمی، تهران.

- فريره، پائولو (1363)، آموزش در جریان پیشرفت، ترجمه احمد بيرشک، انتشارات خوارزمی، تهران.

 - فريره، پائولو (1364)، کنش فرهنگی برای آزادی، ترجمه احمد بيرشک، انتشارات خوارزمی، تهران.

- فیشر، رابرت (1385)، آموزش تفکر به کودکان، ترجمه مسعود صفایی مقدم، انتشارات رسش، اهواز.

- فیشر، رابرت (1385)، آموزش و تفکر، ترجمه فروغ کیان زاده، انتشارات رسش، اهواز.

- قائدی، یحیی (1384)،اصول و فلسفه تعلیم و تربیت، انتشارات سنجش، تهران.

- کاظم زاده ایرانشهر، حسین (1357)، اصول اساسی فن تربیت، انتشارات اقبال، تهران.

- کاکوجویباری، علی اصغر (1383)،تربیت شاهانه، تبارشناسی فلسفه تربیتی نانوشته، انتشارات وزارت آموزش و پرورش، پژوهشکده تعلیم و تربیت، تهران.

- کاکوجویباری، علی اصغر (1384)، آموزش و پرورش آینده؛ جایگاه انسان، انتشارات وزارت آموزش و پرورش، پژوهشکده تعلیم و تربیت، تهران.

- کاکوجویباری، علی اصغر (1384)، آموزش و پرورش آینده؛ آموزش و پرورش فراگیر، انتشارات وزارت آموزش و پرورش، پژوهشکده تعلیم و تربیت، تهران.

-کانت، امانوئل (1372)، تعلیم و تربیت؛ اندیشه‌هایی درباره آموزش و پرورش، ترجمه غلامحسین شکوهی، انتشارات دانشگاه تهران.

- کرمی پور، محمد رضا (1386)، اصول و فلسفه آموزش و پرورش، انتشارات سایه گستر.

- کریمی، عبدالعظیم (1380)، سازه‌های تربیت و دموکراسی؛ عقلانیت، مدنیت، معنویت، انتشارات وزارت آموزش و پرورش، پژوهشکده تعلیم و تربیت، تهران.

- گریز، آرنولد (1383)، فلسفه تربیتی شما چیست؟، ترجمه بختیار شعبانی ورکی و دیگران، انتشارات به‌نشر، مشهد.

-گوتک، جرالد (۱۳۸۰)، مکاتب فلسفی و آراء تربیتی، ترجمه دکتر محمد جعفر پاک سرشت، سمت، تهران.

- ماهرو زاده، طیبه (1379)، فلسفه تربیتی کانت، انتشارات سروش، تهران.

- معینیان، داود (1384)،گذری بر فلسفه تعلیم و تربیت، انتشارات آینده سازان، تهران.

- مهرعلی زاده، یدالله (1384)، جهانی شدن و نظام‌های آموزشی، انتشارات رسش، اهواز.

- میالاره، گاستون (1366)، تعلیم و تربیت جدید، ترجمه محمدحسین سروری، انتشارات کتاب‌سرا، تهران.

- نخستین، مهدی (1379)، تاریخ و فلسفه تعلیم و تربیت، 2جلد، ترجمه سید اکبر میرحسینی، نشر آتیه، تهران.

- نصیری، علی اکبر (1384)،اصول و فلسفه آموزش و پرورش، انتشارات آوای نور.

- نقیب زاده، میر عبدالحسین (۱۳۷۷)، گفتارهایی در فلسفه و فلسفه تربیت، انتشارات طهور، تهران.

- نقیب زاده، میر عبدالحسین (۱۳۷9)، نگاهی به فلسفه آموزش و پرورش، انتشارات طهوری، تهران.

- نقیبی، هدایت (1382)، اصول و مبانی و فلسفه آموزش و پرورش، انتشارات شعاع.

- محمدی، محمد علی؛ دهقان، حسین (1383)، آموزش و پرورش و گفتمان های نوین؛ مجموعه مقالات در مورد نسبت آموزش و پرورش با جهانی شدن، هویت، توسعه و مهرورزی، انتشارات وزارت آموزش و پرورش، پژوهشکده تعلیم و تربیت، تهران.

- نلر، جی.اف (1379)، انسان‌شناسی تربیتی، ترجمه محمدرضا آهنچیان و یحیی قائدی، انتشارات آییژ، تهران.

- نلر، جی.اف (1383)، آشنایی با فلسفه آموزش و پرورش، ترجمه فریدون بازرگان دیلمقانی، سمت، تهران.

- نیکزاد، محمود (1375)، کلیات فلسفه و تعلیم و تربیت، انتشارات کیهان، تهران.

- وینچ، کریستوفر (1386)، استقلال، آموزش و تفکر انتقادی، ترجمه افشار امیری، پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی، تهران.

- هرست، پل.اچ؛ وایت، پاتریسیا (1381)، فلسفه آموزش و پرورش؛ موضوعات اصلی در سنت تحلیلی، ترجمه بختیار شعبانی ورکی و محمد رضا شجاع رضوی،‌ انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد.

- هرناندز، کارلوس؛ مایر، راشمی (1385)، یادگیری برای هزاره‌ی نوین؛ چالش‌های آموزش در قرن 21، ترجمه مرضیه کیقبادی و دیگران، موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی، مرکز مطالعات و برنامه ریزی استراتژیک، تهران.

- هیر، ویلیام؛ پرتلی، جان.پی (1374)، فلسفه تعلیم و تربیت، ترجمه سعید بهشتی، انتشارات اطلاعات، تهران.

- هینس، جوانا (1384)، بچه‌های فیلسوف؛ یادگیری از طریق کاوشگری و گفتگو در مدارس، ترجمه رضا‌علی نوروزی و دیگران، انتشارات سماء قلم، قم.

- یونسکو (1381)، فرهنگ دموکراسی؛ رویکردی نو برای مدارس، ترجمه سهراب رضایی، انتشارات عابد، تهران.

- یونسکو (1368)، تفکر درباره تحولات آینده آموزش و پرورش، ترجمه علی امیری، انتشارات سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، تهران.

 

+ نوشته شده در  دوشنبه نهم آذر ۱۳۸۸ساعت 11:58  توسط Heshmat samiei  |